Přejít k hlavnímu obsahu

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.firsthelp.cz, jehož majitelem je Jiří Chvojka. Ičo:01535471, Dič: CZ8502090960. Platí rovněž pro nákup učiněný formou klasické objednávky.


I. Všeobecná ustanovení

1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) firmy Jiří Chvojka – Firsthelp blíže vymezují  a upřesňují smluvní vztahy mezi firmou Jiří Chvojka - Firsthelp (podávající) a jejím zákazníkem (kupující)

2. Veškeré objednávky prostřednictvím internetového obchodu a učiněné formou ústní či písemné objednávky jsou závazné. Zadáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Kupující je povinen posílat objednávky zboží prodávajícímu písemně (e-mailem, e-shopem). Místem dodání objednaného zboží je adresa uvedená ve formuláři

4. Aplikace jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních podmínek, na které může kupující jakkoliv odkazovat, například ve své objednávce či na svoje obchodní podmínky, či na ústní dohody a podobně, je tímto po vzájemné dohodě výslovně vyloučena.

5. Fotografie zboží v internetovém obchodu mají informativní charakter. Barvy a provedení zboží se mohou lišit od fotografií a měnit se v jednotlivých dodávkách.

6. Veškeré informace o změně stavu objednávky jsou odesílány na e-mail kupujícího, jenž je pečlivě sleduje, a jakékoliv nesrovnalosti neprodleně nahlásí prodávajícímu.

7. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka


II. Smluvní zboží 

Zbožím ve smyslu těchto Podmínek se rozumí reklamní a propagační předmìty a produkty bez potisku nebo s potiskem, se kterým prodávající obchoduje. Do smluvního zboží jsou rovněž zahrnuty služby dodavatele, mají-li jinou formu než fyzické zboží. Například grafické a fyzické práce související s realizací zadané objednávky.


III. Kupní cena, dodací podmínky

1. Kupní cena je dána cenou v elektronickém obchodu, nebo cenou v potvrzené objednávce. Kupní cena v potvrzené objednávce má přednost před cenou uvedenou v internetovém obchodu. Cena se rozumí bez DPH.

2. Pokud kupující zruší svoji objednávku (tzv. "storno"), má prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši dvacet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

Kupující zaregistrovaný jako plátce danì z přidané hodnoty uvede své DIČ v každé objednávce. Ostatní kupující uvedou v objednávce vždy své IČ. Osobám bez živnostenského oprávnění zboží dodáváme jen po předchozí písemné domluvě.

Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu příjem objednávky formou Potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje, tím dochází k uzavření kupní smlouvy.

3. V případě změny směnného kurzu ČNB koruny o více než 5% vzhledem k průměrnému kurzu v době určování cen v internetovém obchodu na příslušný kalendářní rok může prodávající ceny uvedené v internetovém obchodu na příslušný kalendářní rok úměrně změnit, o čemž bude informovat kupujícího.

4.Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu dopravci. Tímto okamžikem je také dodávka zboží prodávajícím kupujícímu splněna.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení jeho úplné kupní ceny prodávajícímu.

 

IV.Platební podmínky

Platba dobírkou - při převzetí balíku
Kupní cena bude kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou nebo zálohovou platbou předem. Při dodávkách zboží s potiskem je zpravidla na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací souvisejícich s potiskem), pokud se smluvní strany prokazatelně nedohodnou jinak.


V. Sankce

1. V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží kupujícímu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z kupní ceny včas nedodaného zboží. Smluvní pokuta, kterou bude prodávající povinen kupujícímu uhradit, je však omezena částkou odpovídající maximálně třiceti dnům prodlení.

3. V případě dodávky zboží s vadami zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny vadného zboží maximálně však 2.000,- Kč.


VI. Reklamace

1. Reklamaci vad zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího do 8 dnů od převzetí zboží, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zaniká. Odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění, nebo požadovat výměnu vadného zboží za zboží bez vady může kupující pouze v souladu se zákonem a zároveň, pokud vadné zboží bude vráceno prodávajícímu kompletní, v nezměněném stavu (např. nesmí být po dodání potisknuto apod.) a v originálních a nepoškozených obalech. 

2. Reklamace bude řešena podle možností prodávajícího do 30 dní od obdržení reklamace.

3. Prodávající má právo dodat zboží v množství +/-5% od objednaného množství a toto nebude považováno za vadné plnění. Fakturováno a hrazeno bude skutečné dodané množství zboží.

4. Kvalita potisku a věrnost barev je závislá na použité technologii. Prodávající má právo upravit velikost či umístění potisku v případě, že navrhovaná velikost či umístění neodpovídá technologickým možnostem dané technologie. 


Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem nerušíme. 

VII.  Dodací lhůta

1.Pod pojmem den se rozumí pracovní den. Doba dodání je do 15 dnù. Pokud bude chtít kupující dodat zboží dříve( konkrétní datum), je třeba se telefonicky či e-mailem předem domluvit. Jestli zboží bude skladem, prodávající zboží dodá v požadovaném termínu kupujícího. Minimálnì však 4 dny ( dle skladové dostupnosti). V tomto případě bude účtována přirážka až 100 Kč.


2. Prodávající neodpovídá za nedodržení dodací lhůty v důsledku vyšší moci (přírodní vlivy, stávky, blokády hranic, zákonné omezení dovozu a vývozu a pod.) prodávající je povinen v takovém případě kupujícího o takové skutečnosti informovat a má pak právo buď prodloužit dodací lhůtu, a to i o dobu delší než trvají okolnosti vyšší moci, nebo odstoupit od smlouvy, a to bez odpovědnosti za případnou škodu vzniklou kupujícímu.

IX. Jiná ustanovení

1. Tyto Podmínky se řídí obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími. Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny obecným soudem prodávajícího nebo soudem, v jehož obvodu je obecný soud prodávajícího.


X. Platnost

1.Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.11.2009.

2. prodávající je oprávněn Podmínky kdykoli jednostranně změnit, přičemž zmìna je pro kupujícího závazná ode dne, kdy s novými Podmínkami byl prodávajícím seznámen.

XI. Ochrana osobních údajů

XI.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů è. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů vč. předpisu č. 89/2012 Sb. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

XI.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

XI.3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu a kontrolním úřadùm ČR.

XI.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

XI.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

XI.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pøesné a že byl pouèen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajù.

XI.7. Odesláním své objednávky nebo vyžádáním cenové nabídky, a už písemnou formou či prostřednictvím telefonu,e-mailu nebo webových stránek společnosti JIŘÍ CHVOJKA – FIRSTHELP.CZ dáváte souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro účely obchodní činnosti společnosti Jiří Chvojka – firsthelp.cz

XI.8. Informujeme Vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům v mezích zákona, souhlas můžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb.

Společnost JIŘÍ CHVOJKA - FIRSTHELP neposkytuje vědpmě Vaše údaje žádným třetím subjektůVšeobecné obchodní podmínky 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.areaprint.cz, jehož majitelem je PETR VOLENÍK - AREA PRINT. IÈ: 43328733, DIÈ: CZ5906011716. Platí rovnìž pro nákup uèinìný formou klasické objednávky.


I. Všeobecná ustanovení

1.Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky) firmy PETR VOLENÍK - AREA PRINT blíže vymezují  a upøesòují smluvní vztahy mezi firmou PETR VOLENÍK - AREA PRINT (podávající) a jejím zákazníkem (kupující)

2. Veškeré objednávky prostøednictvím internetového obchodu a uèinìné formou ústní èi písemné objednávky jsou závazné. Zadáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tìmito obchodními podmínkami.

3. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnìní veškerých formuláøem pøedepsaných údajù. Kupující je povinen posílat objednávky zboží prodávajícímu písemnì (faxem, e-mailem, e-shopem). Místem dodání objednaného zboží je adresa uvedená ve formuláøi

4. Aplikace jakýchkoliv jiných všeobecných obchodních podmínek, na které mùže kupující jakkoliv odkazovat, napøíklad ve své objednávce èi na svoje obchodní podmínky, èi na ústní dohody a podobnì, je tímto po vzájemné dohodì výslovnì vylouèena.

5. Fotografie zboží v internetovém obchodu mají informativní charakter. Barvy a provedení zboží se mohou lišit od fotografií a mìnit se v jednotlivých dodávkách.

6. Veškeré informace o zmìnì stavu objednávky jsou odesílány na e-mail kupujícího, jenž je peèlivì sleduje, a jakékoliv nesrovnalosti neprodlenì nahlásí prodávajícímu.

7. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyøízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skuteèném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka


II.Smluvní zboží 

Zbožím ve smyslu tìchto Podmínek se rozumí reklamní a propagaèní pøedmìty a produkty bez potisku nebo s potiskem, se kterým prodávající obchoduje. Do smmluvního zboží jsou rovnìž zahrnuty služby dodavatele, mají-li jinou formu než fyzické zboží. Napøíklad grafické a fyzické práce související s realizací zadané objednávky.


III. Kupní cena, dodací podmínky

1. Kupní cena je dána cenou v elektronickém obchodu, nebo cenou v potvrzené objednávce. Kupní cena v potvrzené objednávce má pøednost pøed cenou uvedenou v internetovém obchodu. Cena se rozumí bez DPH.

2. Pokud kupující zruší svoji objednávku (tzv. "storno"), má prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši dvacet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladù prokazatelnì vynaložených v souvislosti s plnìním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladù jsou splatné na základì dokladu vystaveného prodávajícím. Uplatnìním stornovacího poplatku není dotèen nárok prodávajícího na náhradu škody.

Kupující zaregistrovaný jako plátce danì z pøidané hodnoty uvede své DIÈ v každé objednávce. Ostatní kupující uvedou v objednávce vždy své IÈ. Osobám bez živnostenského oprávnìní zboží dodáváme jen po pøedchozí písemné domluvì.

Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu pøíjem objednávky formou Potvrzení zakázky s tím, že objednávku akceptuje, tím dochází k uzavøení kupní smlouvy.

3. V pøípadì zmìny smìnného kurzu ÈNB koruny o více než 5% vzhledem k prùmìrnému kurzu v dobì urèování cen v internetovém obchodu na pøíslušný kalendáøní rok mùže prodávající ceny uvedené v internetovém obchodu na pøíslušný kalendáøní rok úmìrnì zmìnit, o èemž bude informovat kupujícího.

4. Dopravné hradí kupující. Nejvýhodnìjší zpùsob dopravy urèí prodávající. Osobní odbìr je možný u zboží s potiskem po pøedchozí domluvì na adrese prodávajícího. Dopravné v tomto pøípadì neúètujeme. Pokud se jedná o reklamní zboží bez potisku a kupující si jej bude chtít vyzvednout osobnì na adrese prodávajícího. Balné úètujeme. Dùvodem je umístìní skladových prostor mimo lokalitu prodávajícího.

5. Cena nezahrnuje náklady na balení zboží. Balné nebude úètováno u zakázek nad 10 000,- Kè (bez DPH), jinak bude balné úètováno paušální èástkou 50,-Kè/karton. Na zboží posílané jménem kupujícího tøetí osobì je balné 180 Kè/karton.

6. Nebezpeèí škody na zboží pøechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem pøedání zboží prvnímu dopravci. Tímto okamžikem je také dodávka zboží prodávajícím kupujícímu splnìna.

7. Vlastnické právo ke zboží pøechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem zaplacení jeho úplné kupní ceny prodávajícímu.

IV.Platební podmínky

Platba dobírkou - pøi pøevzetí balíku
Kupní cena bude kupujícím uhrazena v hotovosti pøi pøedání a pøevzetí zboží, dobírkou nebo zálohovou platbou pøedem. Pøi dodávkách zboží s potiskem je zpravidla na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací souvisejích s potiskem), pokud se smluvní strany prokazatelnì nedohodnou jinak.


V. Sankce

1. V pøípadì prodlení kupujícího s úhradou penìžitého závazku je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 1% z dlužné èástky za každý den prodlení.

2. V pøípadì prodlení prodávajícího s dodávkou zboží kupujícímu je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% dennì z kupní ceny vèas nedodaného zboží. Smluvní pokuta, kterou bude prodávající povinen kupujícímu uhradit, je však omezena èástkou odpovídající maximálnì tøiceti dnùm prodlení.

3. V pøípadì dodávky zboží s vadami zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny vadného zboží maximálnì však 2.000,- Kè.

4. V pøípadì, že kupující stornuje již zaslanou závaznou objednávku, bude úètován kupujícímu storno poplatek ve výši: 10% z kupní ceny nepotištìného zboží a 80% z kupní ceny potištìného zboží. 


VI. Reklamace

1. Reklamaci vad zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího do 8 dnù od pøevzetí zboží, jinak jeho právo z odpovìdnosti za vady zaniká. Odstoupit od kupní smlouvy z dùvodu vadného plnìní, nebo požadovat výmìnu vadného zboží za zboží bez vady mùže kupující pouze v souladu se zákonem a zároveò, pokud vadné zboží bude vráceno prodávajícímu kompletní, v nezmìnìném stavu (napø. nesmí být po dodání potisknuto apod.) a v originálních a nepoškozených obalech. 

2. Reklamace bude øešena podle možností prodávajícího do 30 dní od obdržení reklamace.

3. Prodávající má právo dodat zboží v množství +/-5% od objednaného množství a toto nebude považováno za vadné plnìní. Fakturováno a hrazeno bude skuteènì dodané množství zboží.

4. Kvalita potisku a vìrnost barev je závislá na použité technologii. Prodávající má právo upravit velikost èi umístìní potisku v pøípadì, že navrhovaná velikost èi umístìní neodpovídá technologickým možnostem dané technologie. 

5. Pokud vznikne rozpor na kvalitu tisku mezi prodávajícím a kupujícím a obì strany trvají na svém názoru, je rozhodující pro pøípadné uznání reklamace názor odborníka, tedy výrobce potisku, pøípadnì i dodavatele materiálù na které se tisklo a dodavatele technologií a barev, které byly pro tisky použity. Nastane li situace, že kvalitnì je potištìna pouze èást zakázky, je povinen zákazník pøevzít tuto èást zakázky, kterou uhradí vèetnì ceny za pøípravy výroby.


Pøípadné reklamace vyøídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním øádem. Kupující je povinen zboží po jeho pøevzetí prohlédnout tak, aby zjistil pøípadné vady a poškození. Pøípadné vady je kupující povinen neprodlenì hlásit naší firmì. Za vady vzniklé pøepravcem neruèíme. 

VII.  Dodací lhùta

1.Pod pojmem den se rozumí pracovní den. Doba dodání je do 15 dnù. Pokud bude chtít kupující dodat zboží døíve( konkretní datum), je tøeba se telefonicky èi e-mailem pøedem domluvit. Jestli zboží bude skladem, prodávající zboží dodá v požadovaném termínu kupujícího. Minimálnì však 4 dny ( dle skladové dostupnosti). V tomto pøípadì bude úètována pøirážka až 100 Kè.

2. Dodací lhùta Vám bude vždy sdìlena dodateènì po zjištìní všech potøebných informací o Vaší objednávce (skladové dostupnosti, termínù potisku, atd….). prodávající neodpovídá za nedodržení dodací lhùty v pøípadì, že nejpozdìji v den potvrzení objednávky nejsou kupujícím prodávajícímu dodány podklady pro tisk (viz bod 8). V takovém pøípadì prodávající ani neodpovídá kupujícímu za pøípadné škody. Pokud kupující nepøedá vèas prodávajícímu øádné podklady pro tisk, je prodávající oprávnìn odstoupit od pøípadnì již uzavøené kupní smlouvy na pøedmìtné zboží, které má být potištìno.

3. Prodávající neodpovídá za nedodržení dodací lhùty v dùsledku vyšší moci (pøírodní vlivy, stávky, blokády hranic, zákonné omezení dovozu a vývozu a pod.) prodávající je povinen v takovém pøípadì kupujícího o takové skuteènosti informovat a má pak právo buï prodloužit dodací lhùtu, a to i o dobu delší než trvají okolnosti vyšší moci, nebo odstoupit od smlouvy, a to bez odpovìdnosti za pøípadnou škodu vzniklou kupujícímu.


VIII. Potisk

1. Požaduje-li kupující i potisk zboží, je povinen spoleènì s objednávkou zboží pøedat prodávajícímu i objednávku potisku a podklady pro tisk ,a to v digitální podobì ve formátu *.cdr, nebo *.ai, nebo *.eps (ve køivkách, bez bitmap, obrysy pøevedeny na objekt) a v pøíloze zøetelnì a jednoznaènì popíše barvy a umístìní potisku na zboží.


2. Dodání podkladù pro tisk je možné i v jakékoli jiné formì, za jejich zpracování do použitelné formy je pak kupující povinen uhradit prodávajícímu 400,- Kè/hodinu grafického zpracování.


IX. Jiná ustanovení

1. Tyto Podmínky se øídí obchodním zákoníkem a pøedpisy souvisejícími. Veškeré spory mezi prodávajícím a kupujícím budou øešeny obecným soudem prodávajícího nebo soudem, v jehož obvodu je obecný soud prodávajícího.


X. Platnost

1.Tyto Podmínky nabývají platnosti a úèinnosti dnem 1.11.2009.

2. prodávající je oprávnìn Podmínky kdykoli jednostrannì zmìnit, pøièemž zmìna je pro kupujícího závazná ode dne, kdy s novými Podmínkami byl prodávajícím seznámen.

XI. Ochrana osobních údajù

XI.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony Èeské republiky, zejména se zákonem o ochranì osobních údajù è. 101/2000 Sb. ve znìní pozdìjších dodatkù a pøedpisù vè. pøedpisu è. 89/2012 Sb. Kupující uzavøením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažïováním svých osobních údajù v databázi prodávajícího po úspìšném splnìní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádøení nesouhlasu s tímto zpracováním.

XI.2. Kupující má právo pøístupu ke svým osobním údajùm, právo na jejich opravu vèetnì dalších zákonných práv k tìmto údajùm. Osobní údaje je možno na základì písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníkù jsou plnì zabezpeèeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníkù prodávající nepøedává žádné další osobì. Výjimku pøedstavují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníkù pøedávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doruèení zboží.

XI.3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavøení provozovatelem archivovány, a to ve formì elektronické a jsou pøístupné pouze provozovateli obchodu a kontrolním úøadùm ÈR.

XI.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

XI.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurèitou.

XI.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pøesné a že byl pouèen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajù.

XI.7. Odesláním své objednávky nebo vyžádáním cenové nabídky, a už písemnou formou èi prostøednictvím telefonu, faxu, e-mailu nebo webových stránek spoleènosti PETR VOLENÍK - AREA PRINT dáváte souhlas k tomu, aby až do odvolání Vašeho souhlasu byly Vaše osobní a firemní údaje zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajù pro úèely obchodní èinnosti spoleènosti PETR VOLENÍK - AREA PRINT.

XI.8. Informujeme Vás o tom, že poskytnutí osobních údajù je dobrovolné, máte právo na pøístup k údajùm v mezích zákona, souhlas mùžete kdykoliv odvolat a náleží Vám ochrana práv dle zákona 101/2000 Sb.